Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku - Mezőgazdasági és Szolgáltatási Szakközépiskola Komárno
 • BÚCSÚ AZ ISKOLÁTÓL

  25. 6. 2009 Búcsú az iskolától

  Kevés ember van, aki nem hordja szívében régi iskolájának egy-egy kedves emlékét, a szép diákévek varázslatos, semmivel nem pótolható hangulatát. Egy arc, egy jellegzetesen összefirkált iskolapad, egy felejthetetlen sarok vagy ép-
  pen a legszebb földi érzéssel való találkozás megsemmisítő, döbbenetes pillana-
  ta elevenedik meg néha elménkben. Olyan ez mint egy megtörtént mese, telítve izgalmakkal, várakozással, szépséggel. Meggyőződésem, hogy 1896-tól, amikor az iskolát Darányi Ignác megalapította, diákok ezrei 113 éven keresztül fedezték fel ezt a csodát lelkükben a Komáromi /Gadóci/ Mezőgazdasági Középiskolá-
  ban. Ez a nagymúltú iskola most már Mezőgazdasági és Szolgáltatási Szakkö-
  zépiskola néven működik /működött/ 2007 szeptember 1-től az Építők Útján Komáromban az Összevont Szakközépiskola épületében a 3-dik emeleten. Úgy került ide, hogy a tanulók létszáma érdeklődés hiányában négy év alatt kétszáznyolcvanról ötvennyolcra csökkent és a Nyitramegyei Önkormányzat Közgyűlése a viszonylag magas üzemeltetési költségek következtében az iskolát egyik 2007-es határozatával áthelyezte az említett iskolába.
  A 2008/2009-es tanévben az egy osztályra szűkült iskolában két tanulmányi szakon: alternatív mezőgazdálkodás /környezetkímélő gazdálkodás/ és a közgaz-
  dasági képzéssel csaknem azonos menedzserképző szakon folyt, illetve fejező-
  dött be a tanítás. Az utolsó osztályban 17 tanuló kapott érettségi bizonyítványt.
  A kislétszámú osztályban az abszolvensek korszerű, használható tudást
  szereztek. Nem vonható kétségbe, hogy a környezetkímélő, egészségre ártalmat-
  lan élelmiszerek és élelmiszeripari alapanyagokra van szükség. A közgazdasági képzettség pedig elengedhetetlen nemcsak a munkahelyeken, hanem a családban
  és a polgár életében is. Az iskola a küldetését tekintve nem avult el csak a társa-
  dalom nem igényelte olyan mértékben mint korábban a rendszerváltás utáni két évtized második felében azt, amit kínált. Ezen változtatni lehetett és kellett volna. A történet hosszú ugyan, de a teljesség igénye nélkül mégis van értelme
  feleleveníteni a történteket azoknak, akik ezt az iskolát a szívükben hordják.
  2005-ben nyivánvalóvá vált a tanulók létszámának zuhanásszerű csökkenése,
  amelyet az a tény igazol, hogy három osztály érettségizett -két magyar és egy
  szlovák tannyelvű osztály- és csak egyet lehetett nyitni. Ez úgy folytatódott,
  hogy kettesével mentek el az osztályok és a szórványjelentkezések már nem
  tették lehetővé újabb osztályok nyitását. Az előrelátóbb pedagógusok tudták, hogy ütött a cselekvés órája és az iskolatanács kezdeményezésére 2005-ben és
  2006-ban folyamatosan látogatták az alapiskolákat az iskola felvevő körzetében
  azzal a céllal, hogy első kézből adjanak információt olyan tanulmányi szakokról,
  amelyeket szeretnének bevezetni és amelyeket az ország gazdasága is igényel.
  A pedagógusok körében kirajzolódott az a nézet, hogy az iskolát a tanulmá-
  nyi szakok gyökeres átalakítása nélkül nem lehet működtetni. Az iskola anyagi és személyzeti lehetőségeit tekintve két alapirány kínálkozott. Az egyik a köz-
  gazdasági, esetleg pénzügyi tanulmányi szak kialakítása a másik a konzervatí-
  vabb, de a jövő szempontjából nagyon fontos falufejlesztés és környezetvédel-
  mi szak bevezetése. Mivel a pedagógusok többsége, -az iskola eredeti küldetésé-
  séből kiindulva- és a Nyitramegyei Önkormányzati Hivatal iskolaügyi
  szakosztálya a második lehetőseget ítélte jobbnak, a vidéki turizmus és
  környezetvédelem tanulmányi szakok bevezetése került az iskola várható tanumányi szakjainak szerkezetébe. Ezek a szakok lettek témái a több tíz iskolai látogatásnak, a pályaválasztási szülői értekezleteknek az alapiskolákon -az iskola tanárainak részvételével-, a szlovákiai és regionális lapokban megjelent írásoknak a gadóci iskoláról és az iskola honlapján megjelentetett tájékoztató írásoknak. A községek polgármestereinek figyelmét külön felhívtuk falufejlesztési és környezetvédő szakemberek képzésének szükségességére az Európai Úniós tagság és a jövőben várható klímaváltozás következményeivel összhangban. Sajnos az időben és anyagiakban is igényes igyekezet nem hozta meg a várt eredményt. Annak ellenére, hogy a kért új tanulmányi szakokat a Megyei Önkormányzat elfogadta és a Szlovák Köztársaság Iskolaügyi Minisztériuma is beiktatta az iskola tanulmányi szakjainak szerkezetébe, 2005 végétől napjainkig nem jelentkezett a kínált szakokra a következő tanévre hatnál több tanuló. Ez három esetben volt, amikor már osztályok nem nyíltak.
  A szerzett tapasztalatok alapján ki kell mondani azt a tényt, hogy egy iskola
  létezése szempontjából a pedagógusok akarata kevés, ők szolgálatra vannak az
  iskolában. Be kell vallani, kissé magukra maradtak. Hogy egy társadalomban
  olyan iskola legyen, amilyenre szükség van, ahhoz a társadalom is kell. Abban
  vannak szülők, volt pedagógusok, végzettek és politikai erők is. Az információs
  bázis a közös akarat kinyilvánítására és esetleges megvalósítására rendelkezésre
  állt. Tudható volt mi fáj, mit, hol és meddig lehet cselekedni.
  Hogy mennyire lehetett volna tenni valamit ebben az áldatlan végjátékban azt az a tény is igazolja, hogy a régi iskolának a döntés után három hónap múlva
  távoznia kellett helyéről. Onnan, ahol több mint egy évszázadon keresztül készítette a legősibb és legkevésbé pótolható foglalkozásra az embereket, mindenki számára követhető eredménnyel s ahol két év elteltével sem történt semmi azonkívül, hogy az épületek állaga romlott és a terület devasztálódott. Aki az iskola helyét és épületegyüttesét ismeri, az tudja, hogy a természethez kötődő szakközépiskolának jobb működési feltételeleket nem lehet találni. Ezt az adott lehetőséget akartuk továbbra is megtartani egy országosméretű vidék-
  fejlesztő és környezetvédö szakközépiskolával, ahol szlovák és magyar nyelven lehetett volna készíteni az érdeklődőket az európai úniós tagsághoz méltó környezetkímélő és védő gazdálkodásra. Közgazdász vagyok, de meggyőződé-
  sem, hogy ilyen iskolára szükség lesz és eljön az idő, hogy lesz ilyen iskola. Már most látható, hogy az élelmiszerek és feldolgozóipari alapagyagok termelését új, eddig nem ismert feltételekben kell megvalósítani, ami teljesen új felkészítést igényel. Aki ezt nem tudatosítja, az nem gondol a jövőre és sok meglepetésben lehet része.
  Óriási alkalom mulasztódott el a kötelező folytonosság szempontjából az iskola megszűnésével. S a lehetőség még mindig él. Nem talál gazdára az iskola ingatlanparkja. A jó öreg iskola időtálló épülete gyönyörű új ablakokkal a tető alatt álló új iskola befejezésre várva, 160 férőhelyes diákotthon étterem-
  mel és tornateremmel valamint a laboratórium épülete, amely a diákság távozásának éve előtt komoly bővítést és fejlesztést kapott.
  Hogy mit kell cselekedni a jövő szempontjából nem elég egyetlen szempont
  mérlegelése. Az általános válság és a pénz uralmának kóros korszakában is tu-
  datosítani kellene, mi vár bennünket az eddig megtapasztalt állapotok alapján.
  Rá kell jöjjünk arra, mire lesz, mire lehet szükség a jövőben, amely bizonytalan ugyan, de, biztos, hogy lesz. És kenyér is kell.
  Tény, hogy valami volt és most már -pontosan 2009 augusztus 31-e után- nem lesz. Ez egy iskola volt, amely nem kis falatot tett le a társadalom asztalára
  hosszú idő alatt nagyon sokféle rendszerben. Hogy mennyire fog hiányozni, azt
  a jövő mindenképpen megválaszolja. Valami megszűnt és nem jött helyébe semmi. Én a semmit tudom megsiratni igazán. A nagy, tátongó, akaratpusztító,
  hallgatag, félelmetes semmit.
  Egy májusvégi alkonyatkor bejártam az iskola épülettömbjét, az egykor
  gyönyörű parkban, leírhatatlan tavaszi illatok özönében. Itt hajdanán fiúk, lá-
  nyok csevegésétől volt hangos a környék, az iskola homlokzata alatt meghuzódó
  rózsakert, a parkban a tanítást is szolgáló számtalan díszfa, bokor és cserje teljes
  pompájában fogadta az érkezőt. Most síri csend vett körül egy roskadozó kispa-
  don, melynek ülőkéjét átnőtte egy élni akaró csipkebokor zsengeillatú halvány-
  rózsaszín virágaival. Tekintetem elhomályosodott, alig láttam a száraz fűtől be-
  szűkült járdákat, a kuszált rózsakertet, a homlokzaton az időjárással ijesztően megviselt felségjeleket a zászlórudakon. Csak utólag észleltem, hogy egy sötét
  felhőből hűvös esőcseppek hullanak, amelyek könnyeimmel keveredtek. Szünte-
  lenül gondolatokat „termő“ agyam nem volt képes egy gondolatot formálni.
  Csak azt tudatosítottam, hogy mi van és mi lehetne. A valóság és lehetőség megint elveszítették egymást... Isten veled jó, öreg alma materem.

  Jóba Mihály
 • Stotrinásťročná alma mater sa lúči

  17. 6. 2009 Stotrinásťročná alma mater sa lúči

  Kto na Slovensku aspoň trochu pozná zloženie stredných škôl, určite má zaregistrovanú jednu z najznámejších stredných škôl na Južnom Slovensku, sto-
  trinásťročnú Strednú poľnohospodársku školu v Komárne. Táto škola v nádher-
  nom poldruhahektárovom parku na Hadovskej ceste v troch storočiach pripra-
  vovala mladú generáciu na prácu a život v jednom najpôvodnejšom povolaní,
  v poľnohospodárstve. Je takmer neuveriteľné, že škola s takým výkonom, akým
  môže pýšiť alma mater na brehu Váhu, koncom školského roka 2008/2009 v dôsledku nezáujmu žiakov a ich rodičov je nútená ukončiť svoju činnosť.
  Dôvodov zániku je viac. V základoch sa zmenilo spoločenské postavenie
  poľnohospodárstva ako odvetvia, jeho právne formy podnikania, znížil sa počet
  zamestnaných v tomto odvetví takmer na pätinu, čo sa značne odzrkadľuje aj v
  kvalite života ľudí na našom vidieku. Keď k tomu pripočítame skutočnosť
  sústavného znižovania počtu končiacich žiakov v základných školách a nedosta-
  tok stimulačných zdrojov na prácu v poľnohospodárstve, dostaneme sa k podstate zániku odbornej školy obrovskou tradíciou a slávnou minulosťou.
  V tomto štádiu uvažovania sa núka otázka: čo sa dalo urobiť zo strany školy,
  aby nádej neumrela. Na podnet rady školy v rokoch 2006 a 2007 odhodlanejší pedagogickí pracovníci vykonali desiatky návštev na základných školách, stretávali sa s deviatákmi, ich rodičmi a pedagogickými pracovníkmi základných škôl, aby podali informácie z prvej ruky o možnostiach štúdia na škole. Viac ako desať článkov bolo napísaních v regionálnych a celoslovenských novinách o škole a o hrozbách na jej budúcnosť, ktoré ale nepriniesli očakávaný efekt.
  Progresívne zmýšľajúci pedagogickí pracovníci si uvedomili -ktorí síce žiaľ neboli vo väčšine v pedagogickom zbore -, že škola musí rásť so spoločnosťou,
  resp. spoločenskými požiadavkami, ktoré sa na ňu kladú. Bolo zjavné, že bez
  vybudovania nových, stimulujúcich študijných odborov škola v budúcnosti
  existovať nemôže. Rada školy odporúčala vedeniu dve alternatívy: zdôrazniť ekonomické zámery študijných odborov so skvalitnením uplatnenia informač-
  ných technológií a finančných aspektov podnikania v poľnohospodárstve a za
  druhé zmodernizovať obsah študijných odborov podporujúcich život ľudí na
  vidieku a zaviesť celkom nový študijný odbor, ktorý z hľadiska budúcnosti bude
  nepostrádateľný, napr. ochranu životného prostredia. Väčšina pedagogických pracovníkov podporovala druhú alternatívu a Odboru školstva Nitrianskeho samosprávneho kraja boli navrhnuté dva doteraz neuplatnené študijné odbory na škole. Bol to vidiecky turizmus a ochrana životného prostredia. Obidva odbo-
  ry boli zo strany Nitrianskeho samosprávneho kraja a Ministerstva školstva SR schválené od roku 2007. Nové študijné odbory boli vo dvoch školských rokoch 2006/2007 a 2007/2008 všestranne propagované na základných školách, v mas-
  mediách a na webovej stránke školy. V obidvoch školských rokoch počet pri-
  hlásených žiakov neprevýšil desať. Triedy takým nízkym počtom sa otvoriť nemohli. V blízkej minulosti, keď bol dostatok uchádzačov, boli v škole triedy
  aj s vyučovacím slovenským. V priemere v troch triedach zmaturovalo 70 až 80
  žiakov v jednom školskom roku z toho vo dvoch triedach s vyučovacím jazy-
  kom maďarským a v jednej triede so slovenským vyučovacím jazykom.
  V procese neúspešného snaženia pedagogických pracovníkov školy o zá-
  chranu poklesol počet žiakov na 58 vo dvoch triedach, náklady na prevádzku
  školy, domova mládeže a školskej jedálne sa relatívne zvýšili na taký stupeň, že
  sa nedalo školu udržať v pôvodnom sídle v Hadovciach a s rozhodnutím Zastu-
  piteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja od 1. septembtra 2007 bola pre-
  miestnená do budovy Strednej odbornej školy na ulici Budovateľská 32 v Komárne. V júni 2009 maturovali poslední žiaci školy, ktorá v prípade väčšej pozornosti a vôle mohla fungovať ďalej s takým obsahom, aký si spoloč-
  nosť žiada a očakáva. O tom môžu premýšľať stovky absolventov, pedagógovia
  školy, rodičia, ktorých deti v posledných rokoch absolvovali školu a aj spoloč-
  nosť.
  Bol som žiakom tejto školy a v posledných rokoch som pôsobil na tejto škole ako učiteľ ekonomických predmetov. V jeden daždivý májový deň som
  prešiel celý areál v neopísateľnej jarnej vôni. Kedysi nádherný prak bol plný
  hlasom chlapcov a dievčat, teraz ma obklopilo hrobové ticho, burinou zarastené
  chodníky a kvetináče. Na fasáde školy vetrom roztrhané vlajky krajiny, mesta
  a Európskej únie. Slzy sa mi miešali dažďovými kvapkami. Horko-ťažko som
  dokázal formulovať jednu myšlienku. Uvedomil som si, čo je a čo mohlo byť.
  Skutočnosť a možnosť sa zase veľmi vzdialili.. Zbohom moja dobrá alma mater.
  Jóba Mihály
 • Tíz év után jó volt összejönni

  17. 6. 2009 Az osztályfőnök gondalatai …….
  egy osztálytalálkozó gyanánt.  Tíz év után jó volt összejönni a társasággal. Bizony a válság ellenére is sokan eljöttek.
  Itt vannak előttem,úgy mint tíz évvel ezelőtt. Beszélgetünk, emlékezünk. Az idő megy, már lassan éjfél,s mindenkivel talán még nem is beszéltem.
  El kellene már mennem haza ,gondolom magamban. Hisz az osztályfőnök nem maradhat soká.
  Ők nélkülem is akarnak szórakozni……… szabadabban,felszabadultabban.
  Nézem őket az idő kissé megemberesítette egyiket másikat. Van akit bizony meg sem ismertem volna,ha az utcán csak úgy találkozunk.
  De mégis ők azok. Kicsit talán rám is hasonlítanak. Kollégáim sokszor mondták , hogy az osztály olyan mint az osztályfőnök .
  Most érzem először azt,hogy igazuk volt.
  Egy nyugodt illedelmes, kellemes társaságban vagyok.
  Négy évig tanítottam őket,és most úgy érzem hogy én is tanulhatok tőlük. Beszélgetünk és sok mindenben már ők adnak tanácsot nekem.
  Örülök neki hisz mindig abban bíztam,hogy így lesz.
  Ki merre van,merre volt.
  Hát igen angliai,németországi,magyarországi tapasztalatok után ülnek itt és elégedettek.
  A válság ellenére mindenki munkában.....
  Bizony jó érzés számomra,hogy itt vannak és együtt vagyunk.
  Az 1999-ben menedzser szakon végzett 4.C osztály,osztályfőnök Nagy Zoltán. Az osztálytalálkozóról a fénykép a fotoalbum fiókban található

 • FOTOALBUM tartalom

  3. 4. 2009 otvoriť:školský rok/ všetky roky
  Fotoalbum školy, MS- írásbeli érettségi vizsga, Erzsébet liget 2002, Képek: az ALMA MATRER, Gyakorlat 2006 Búcs, Bábolna, Neupotrebiteľný majetok, Diáknap 2006, Regionálna poľnohospodárska a potravinová výstava
 • Fotoalbum bol obnovený - a képalbum fel van újítva

  31. 3. 2009 A képalbumban 422 felvétel található (Bábolna, diáknap, tornaterem, Erzsébet liget stb)
 • ÉRTÉKELÉS - HODNOTENIE EČ a PFIČ MS

  23. 3. 2009 Az irásbeli érettségi vizsga külső(EČ MS)részének kiértékelésének időpontja legkésőbb 2009 május 7.
  A belső írásbeli érettségi vizsga (PFIČ MS)eredményei legkésőbb 10 nappal a szóbeli érettségi vizsga előtt lesznek ismertetve
 • Az írásbeli érettségi vizsga fényképei

  19. 3. 2009 Az írásbeli érettségi vizsga fényképei a fotoalbum megnyitása után láthatók.
  A pénteki vizsgához sok sikert kívánunk!
 • Írásbeli érettségi vizsga - MS EČ PFIČ

  16. 3. 2009 2009 március 17-szlovák nyelv és szlovák irodalom
  2009 március 18 - Angol nyelv
  2009 március 20 - Magyar nyelv és irodalom

  Sok sikert kívánok GL
 • FELHÍVÁS

  2. 3. 2009 Občianske združenie Storočná alma mater
  Hadovská 12/3, 945 01 Komárno
  Százéves Alma Mater Polgári társulás
  Hadovská 12/3, 945 01 Komárno

  Felhívás

  Felhívással fordulunk a Komáromi Mezőgazdasági Középiskola/gadóci/
  végzett növendékeihez, tanáraihoz és iskolabarátaihoz, hogy az iskolai
  tartózkodásuk idején szerzett élményeikről, tapasztalataikról és az iskola elvégzése utáni tevékenységéről, szakmai sikereiről és élete emlékezetes állomá-
  sairól, polgári társulásunkat tájékoztatni szíveskedjék a következő címre.
  Köszönjük.

  Občianske združenie Storočná alma mater, Hadovská 12/3 945 01 Komárno
  E-mailová adresa: gadoc100@hotmail.com

  Výzva

  Občianske združenie Storočná alma mater vyzýva bývalých maturantov, učiteľov a priateľov Strednej poľnohospodárskej školy v Komárne /v Hadov-
  ciach/, aby na udanú adresu poslali informáciu o svojich zážitkoch a skúsenos-
  tiach z obdobia pobytu na škole a taktiež aj o významných zastávkach života,
  o pracovných a podnikateľských úspechoch v pomaturitnom období.

  Adresa združenia ako vyššie.
 • Aktualizácia údajov

  20. 1. 2009 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • S Z A L A G A V A T Ó

  14. 12. 2008 A 4.A osztály szalagavatói ünnepsége 2008 december 19.-én lesz.
 • ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008/2009

  1. 12. 2008 A tanulók informatív jellegű besorolása az érettségi vizsgára az ÉRETTSÉGI-MATURITY fiók megnyitása után megtekinthető.
 • Visszatekintés 2002 -2003 Franciaország

  25. 11. 2008 http://www.archer.hu/gadoc
  Gadoc 2002
  Youth Meeting Komárno, Slovakia
  16 September - 21 September, 2002
 • A 2003.-ban végzett 4.B osztály találkozójára 2008.szeptember 27.-én került sor.

  27. 10. 2008 A 2003.-ban végzett 4.B osztály találkozójára 2008.szeptember 27.-én került sor.

  Az osztály farmer szakon végzett MVDr.Nagy Zoltán vezetésével.A diákok visszaemlékeztek iskolájukra az együtt eltöltött szép évekre.Valamenyien az élet göröngyös útjait járják.Egyesek családot alapítottak,van akinek jól menő válalkozása van.A mezőgazdasághoz sem maradtak hűtlenek,hissz egyik társuk több éven keresztül Dániában dolgozott mint zootechnikus.

  Bizony szép volt..........................

 • AZ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA IDŐPONTJA

  1. 10. 2008 T A N T Á R G Y időpont
  A n g o l nyelv B1 szint 2009 március 18. szerda
  Belső (intern) Érettségi vizsga írásbeli része 9,00-10,00 (60 perc)
  Külső (extern) érettségi vizsga írásbeli része 10,30-12,10 (100 perc)
 • AZ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA IDŐPONTJA

  1. 10. 2008 T A N T Á R G Y időpont
  Szlovák nyelv és szlovák irodalom 2009 március 17. kedd
  Belső (intern) Érettségi vizsga írásbeli része 9,00-11,30 (150 perc)
  Külső (extern) érettségi vizsga írásbeli része 13,00-14,30 (90 perc)
 • AZ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA IDŐPONTJAI

  1. 10. 2008 T A N T Á R G Y időpont
  Magyar nyelv és irodalom 2009 március 20. péntek
  Belső (intern) Érettségi vizsga
  írásbeli része 9,00-11,30 (150 perc)
  Külső (extern) érettségi vizsga írásbeli része 13,00-14,30 (90 perc)
 • Časový harmonogram EČ a PFIČ MS

  1. 10. 2008 predmet termín PFIČ EČ
  SJSL 17. marec 2009 9,00-11,30 13,00-14,30
  AJ B1 18. marec 2009 9,00-10,00 10,30-12,10
  MJL 20. marec 2009 9,00-11,30 13,00-14,30
 • Aktualizácia údajov

  29. 9. 2008 Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • MS -mimoriadne škúšobné obdobie

  31. 7. 2007 PČOZ MS bude dňa 20.septembra 2007
  TČOZ MS bude dňa 21.septembra 2007
  Nemecký jazyk bude dňa 21.septembra 2007
  Slovenský jazyk a literatúra bude dňa 21.septembra 2007
  Podrobne vid. maturity 4D